لطفاً سيستم مورد نظر خود را انتخاب نمائيد:

 

تذكرات مهم در ارتباط با  ارائه درس - انتخاب واحد - حذف و اضافه- رمز اينترنتي  و شهريه  را مطالعه كنيد
 


درصورتيكه رمز  شما درست عمل نمي كند موارد زير را چك كنيد:
الف- از  صحت رمز خود مطمئن شويد ( از روي برگه معرفي به دانشكده بخوانيد)
ب- چك كنيد كه صفحه كليد در حالت فارسي نويس نباشد.
ج-  پارامتر كد تصوير را كه سيستم در اختيار شما قرار ميدهد حتماً وارد كنيد (مقدار اين كد در هر بار  تغيير ميكند)
د-   از كليد
F5
  يا دكمه refresh  در مرور گر Internet explorer استفاده كنيد(مكرراً) تا كد تصوير تغيير كند چرا كه اغلب ISP ها با استفاده از تكنولوژيهاي cashing ،از خدمات  Online  خودداري ميكنند.
ي- در صورتيكه  با پيغا
م
time out expired  مواجه ميشود بيانگر ترافيك  است (در ساعتي ديگر اقدام كنيد).

 

سيستم اساتيد مركز سما

  سيستم خدمات دانشجوئي

  سيستم خدمات دانشجوئي(نسخه جديد)

سيستم خدمات مكانيزه مديران گروه